Resultaten AIT

Uit evaluaties

Om de training te kunnen evalueren vraag ik de ouders om vóórafgaand aan-, en 3 maanden ná de AIT dezelfde gedragsvragenlijst in te vullen. De vragenlijst geeft een weergave van het dagelijks functioneren van de kinderen met betrekking tot de algemene zintuiglijke prikkelverwerking. Hoewel AIT een auditieve training is, heeft de training ook vaak effect op de prikkelverwerking door andere zintuigen. Daarom is het nuttig om ook te meten of er verschil optreedt in de werking van de andere vormen van prikkelverwerking; bijvoorbeeld visueel, tactiel (tastzin), oraal.

De gegevens van de vragenlijsten worden uiteindelijk samengevat in een totaaloverzicht. Daarin is eenvoudig af te lezen wat het verschil is tussen de scores voor en ná de training; dat verschil geeft de mate van vooruitgang weer. Hieronder staan twee voorbeelden van zo’n overzicht.

Tabel 1 laat de scores zien van een kind dat grote vooruitgang heeft geboekt na de training. Hier is duidelijk zichtbaar dat AIT ook effect kan hebben op andere zintuigen dan alleen het gehoor. Tabel 2 bevat de scores van het kind dat op auditief gebied veel minder aan de training heeft gehad. Bij dit kind zijn vooral op vestibulair en tactiel gebied (evenwicht en tastzin) resultaten geboekt.


Gemiddelde vooruitgang tot nu toe.
De gemiddelde vooruitgang (laatste kolom “verschil”) van alle kinderen die tot nu toe AIT ondergaan hebben op de subtest ‘Auditieve prikkels’ is 0,26.

Heeft de training altijd succes?

Meestal wel, maar er zijn geen garanties. Het komt een enkele keer voor dat er niets gebeurt. Helaas is niet duidelijk waar dat door veroorzaakt wordt, zodat het niet van tevoren in te schatten is hoe groot de kans op succes is. De resultaten variëren van “boven verwachting goed” tot “het heeft zeker iets gedaan”. Mijn persoonlijke ervaring tot op heden is dat overgevoeligheden voor specifieke geluiden eigenlijk altijd verdwijnen. Ouders melden vooruitgang bij hun kinderen in de volgende opzichten:

Vaak merkt men tijdens de training al iets van effecten, maar het kan ook enige tijd duren (tot maximaal 3 maanden) voordat er resultaat te merken is. Het is nog steeds niet bekend hoe en waarom AIT werkt. Er zijn inmiddels meer dan 20 zeer uiteenlopende theorieën over ontwikkeld, maar zekerheid betaat (nog) niet. Onderstaand een opsomming van veranderingen in auditieve prikkelverwerking en gedrag na het ondergaan van AIT, zoals gemeten in diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeken hebben zich gericht op kinderen met autisme, een ASS, ADHD en/of CAPD. Deze informatie is afkomstig van het Autism Research Institute (ARI) in San Diego, Californië. Een algemene tendens die men vond is dat de laag functionerende autisten na AIT meer gedragsverbetering vertoonden dan de hoger functionerende. Mijns inziens moet de verklaring hiervoor vooral gezocht worden in het feit dat hoger functionerende kinderen beter in staat zijn met hun handicaps om te gaan en dus “aangepaster” gedrag laten zien. Het betekent niet dat ze minder last hebben van hun problemen.